Vedtatt reguleringsplan "Øvre byåsen"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 26.04.18 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan "Øvre byåsen" datert 16.01.17 sist rev. 20.11.17 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 20.11.17

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Plandokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart
Reguleringsplan vedtatt 26.04.18
Reguleringsbestemmelser vedtatt 26.04.18
Planbeskrivelse datert 16.01.17 rev. 20.11.17
ROS-analyse datert 16.01.17
Geoteknisk notat datert 04.12.12
Geoteknisk rapport datert 13.01.14
Uavhengig kontroll av geoteknikk datert 01.04.14
Skisseplan avløp
Mulighetsstudie Øvre byåsen
Uttalelser etter off. ettersyn
Forslag til utbyggingsavtale
Veg- og fortausplaner øvre og nedre del

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kartutsnitt Byåsen
Tips en venn Skriv ut