Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
Telefon: 74 28 00 00

Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Vilkår

Bebygd eiendom kan erverves uten konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke overstiger 100 da. og hvor ikke mer enn 25 da. av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Det gjelder ikke boplikt ved erverv av bebygd eiendom under 100 da., med mindre enn 25 da. fulldyrka jord.

Målgruppe

Lover og forskrifter

Veiledning

Ved usikkerhet på om ervervet utløser konsesjonsplikt, kan spørsmål rettes til den kommunen der eiendommen ligger, fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning. 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Egenerklæringen godkjennes i den kommunen eiendommen ligger. Etter godkjenning, sendes egenerklæringen og skjøte, til Statens kartverk for tinglysing. Egenerklæring krever ingen vedlegg.

Søknad om konsesjon
Søknaden, med skjøte og kopi av overdragelseskontrakt, må sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale, samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Rettledning for utfylling av egenerklæring og søknad er vedlagt skjemaene.

Saksbehandling

Sønadsfrist

Innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Andre opplysninger

DebugView   v2