Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
Telefon: 74 28 00 00
Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Vilkår

Det skal fylles ut en Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.m. i disse tilfellene:

  • Ubebygd(e) tomt(er) til bolig- eller fritidsformål mindre enn 2 da., godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
  • Ubebygde enkeltomter til bolig- og fritidsformål som er regulert til byggeområde og hvor tomteinndelingen er godkjent.
  • Andre ubebygde arealer som er regulert til annet enn landbruksområde eller i kommunens arealplan er lagt ut til byggeområde.

For ubebygde eiendommer som ikke kommer inn under disse punktene, må det søkes om konsesjon. Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av mindre areal som tillegg til bebygd/ubebygd tomt. Dersom tilleggsarealet overstiger 25 % av opprinnelig tomt, må det søkes om konsesjon.

Målgruppe

Lover og forskrifter

Saksbehandling

Sønadsfrist

Innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Andre opplysninger

DebugView   v2