Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Tore Flosand
Telefon:
74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Besøksadresse: Samfunnshuset, Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen kan gjelde:

  • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
  • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent  (øl og vin)
  • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Dersom arrangementet blir holdt i et lokale som allerede har skjenkebevilling, trenger du ikke å søke.

Vilkår

Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som skal avholde arrangement som skal være åpent for publikum.

Lover og forskrifter

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen innhenter uttalelser fra politiet og NAV.

Det er opp til kommunen å vurdere om du skal få innvilget søknaden din. Får du avslag, må kommunen oppgi grunnen til dette.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Sønadsfrist

Du bør søke minst 30 dager før arrangementet skal finne sted.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

alkoholsalg, servering, alkohol, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, hotell, pensjonat, dansested, enkeltanledning, arrangement, selskap, gjester, selskapslokale, drikke, festival, konsert, tilstelning, marked, martnan
DebugView   v2