Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk,
Telefon: 74 28 00 00

Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Formålet med boplikten er å ivareta hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Formålet med driveplikten er å imøtegå de globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkning som gjør det stadig viktigere å styrke virkemidler som kan bidra til matproduksjon.

Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom.

Normalt gjelder følgende ved overtakelse:

 • Konsesjonsfri overtakelse: den nye eieren må bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der og drive den i minst 5 år.
 • Overtakelse ved odelsløsning: den nye eieren må bosette seg på eiendommen innen 1 år og bo der i minst 5 år. 
 • Konsesjonspliktig overtakelse: kommunen vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig med personlig boplikt for den nye eieren. 
 • Ny eier av eiendommen har en plikt til å sørge for drift av jordbruksarealet fra overtakelsestidspunktet.
 • Eier har imidlertid en frist på 1 år for å bestemme om vedkommende selv skal drive eiendommen eller om arealet skal leies bort.

Dersom driveplikten skal oppfylles ved at arealet leies bort gjelder følgende:

 • Avtalen må være skriftlig. 
 • Arealet må leies bort som tilleggsjord i minst 10 år om gangen.
 • Avtalen må føre til driftsmessige gode løsninger. 
 • Avtalen kan ikke sies opp av eier i leieperioden.
 • Avtalen skal godkjennes av kommunen. 

Landbruksmyndighetene kan frita fra driveplikt på landbrukseiendommer.

Vilkår

Dersom eier ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år, må det søkes konsesjon.

Ved avgjørelse av slik søknad om konsesjon, skal det legges særlig vekt på hensynet til bosettingen, en driftsmessig god løsning, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Ved vurdering av søknad om fritak fra driveplikt skal det legges vekt på følgende:

 • Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd.
 • Størrelsen på arealet.
 • Avkastningsevnen på arealet.
 • Om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord.
 • Søkerens livssituasjon.

Målgruppe

Personer som har overtatt en landbrukseiendom med boplikt og eiere av jordbruksareal.

Lover og forskrifter

Saksbehandling

Andre opplysninger

DebugView   v2