Kulturmidler

Kontaktinformasjon

Telefon: 74 21 71 00
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Lag/foreninger som som skaper aktivitet for kommunens innbyggere skal verdsettes blant annet ved tildeling av kulturmidler. Lagene bør tilstrebe å gi tilbud til personer med bistandsbehov. Kulturaktiviteter i nærmiljøene ønskes også. Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet der frivilligheten står i sentrum.

Vilkår

 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Namsos Kommune for 2018 og 2019

 

Fordelingen av kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger foretas av Oppvekst, omsorg og kultur etter søknad fra lagene og administrativ saksbehandling. De vedtatte kriterier for den enkelte kategori legges til grunn.

 

Gjeldende kriterier er midlertidige, og skal revideres etter en grundig prosess i forbindelse med etableringen av Nye Namsos.

 

Kunngjøring av søknad om midler, søknadsfrister mm. gjøres kjent gjennom annonse eller mail til lag og foreninger og på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen i 2018 er 28. oktober. Søknadsfrist for 2019 vil annonseres våren 2019.


I søknaden kan det ikke søkes (krysses av) for støtte til mer enn ett formål. 

Eventuell gjeld til Namsos kommune trekkes fra før utbetaling av tilskudd.

Idrettsrelaterte søknader sendes på høring til Namsos Idrettsråd før politisk behandling.

 

Søknaden skal inneholde:

1.      Årsmøtegodkjent regnskap med revisjonsberetning for siste år

2.      Årsberetning for siste år

3.      Budsjett for inneværende år

4.      Kopi av medlemsliste

5.      Virksomhetsplan for inneværende aktivitetsår.

6.      Lagets kontonummer for overføring av evt. tilskudd, og navn på kasserer
 

Ved manglende dokumenter vil søknaden ikke bli behandlet.

Elektronisk søknadskjema skal benyttes når det søkes om Kulturmidler. Skjemaet finner du under Kultur og Idrett i kommunens Skjemabank
Vedlegg kan ettersendes innen fristen til Namsos kommune, Postboks 333, 7801 Namsos, og merkes “ Vedlegg - Kulturmidler”, eller på epost til:
postmottak@namsos.kommune.no

 

 Idrett og anlegg

Alle lag og foreninger som er hjemmehørende i Namsos kommune og er medlem av respektive særforbund er stønadsberettiget Tilskudd fordeles prosentvis i forhold til dokumenterte utgifter til anlegg siste driftsår. Regnskap utformes i tråd med Idrettens kontoplan/Det frivillige Skyttervesens kontoplan (idrettens/skyttervesenets regnskapsstandard).

Kun hovedlaget kan søke og fordeler tildelte midler på sine respektive underlag etter behov.

For lag og foreninger som leier i kommunale og andre anlegg, tildeles midler i forhold til fakturerte leieutgifter. For lag og foreninger med egne anlegg i Namsos kommune foretas fordelingen etter utgifter til drift og vedlikehold av anleggene. Til drift regnes følgende: avgifter, strøm, forsikring og renteutgifter. Med vedlikehold menes kostnader til å holde egne anlegg i stand og ikke nye investeringer for oppgradering.

 

Lag og foreninger med egne anlegg, får godskrevet 30 % av dokumenterte utgifter som tilleggs grunnlag for dugnadsinnsats.

 

Endelig tildeling holdes innenfor en ramme på 57 % av grunnlaget.

Fordeling forelegges Namsos Idrettsråd til uttalelse.

 

Namsos Idrettsråd kan etter søknad tildeles tilskudd til drift av rådet. Søknad om driftstilskudd må levers på samme skjema og innenfor samme frist som øvrige søknader. Maksramme for tildelingen er kr. 10.000,-


Andre kulturformål

 

Kriterier som skal vektlegges ved behandling av søknader er folkehelse, barn og unge, bolyst, kulturell utvikling, tilgjengelighet og inkludering. Tildeling skjer til prosjekter og utvikling, ikke til ordinær drift.

 

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse for det prosjektet det søkes for, samt et budsjett og en gjennomføringsplan for prosjektet.

 

Tilskudd til en paraplyorganisasjon for det øvrige kulturlivet tildeles ikke så lenge ikke finnes en organisasjon som er i drift. Skulle det bli etablert et musikkråd, eller et kulturråd, eller en tilsvarende organisasjon, kan det søkes om tildeling etter samme kriterier som nevnt for idrettsrådet ovenfor.

 

Politisk forankring

Kriteriene for tildeling er utformet i henhold til vedtak i Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur den 13. september 2018


Målgruppe

Alle lag/foreninger tilhørende Namsos kommune og som er aktive, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold kan søke.

Lag som har utøvere fra andre kommuner vil ikke bli prioritert på lik linje med lag som har utøvere kun fra Namsos kommune. Begrunnelsen er at laget har muligheter til å søke midler hos andre kommuner også.

Lover og forskrifter

Veiledning

Søknaden til Namsos kommune skal inneholde:

1.      Årsmøtegodkjent regnskap med revisjonsberetning for siste år
2.      Årsberetning for siste år
3.      Budsjett for inneværende år
4.      Kopi av medlemsliste
5.      Virksomhetsplan for inneværende aktivitetsår.
6.      Lagets kontonummer for overføring av evt. tilskudd, og navn på kasserer

Elektronisk søknadsskjema finner du under Kultur og Idrett i kommunens skjemabank

Saksbehandling

Klage

 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
 • I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette.
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen fra kommunen.
 • Sønadsfrist

   

  Søknadsfrist 28. oktober 2018.

  Andre opplysninger

  Relaterte emneord

  Kulturmidler, tilskuddsordninger, arrangement, støtte, kultur, festival, stipend, prosjekt, tilskudd, kunstner, underskuddsgaranti, aktivitet, søknad,
  DebugView   v2