Til høring

Oppstart av reguleringsarbeid - Endring av plan Petter Øiens gt1.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Endring Petter Øiens gt1. Gnr 65 bnr 844 og 1427 i Namsos kommune.

Kart Petter Øiens gate, reguleringsarbeid

Melding om vedtak - 1. gangsbehandling av planprogram for områderegulering - Bangsund

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 20.03.2019 Namsos plan- byggesak og teknisk drift vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 å legge planprogram datert 04.01.19 ut til offentlig ettersyn i perioden 26.03.19 - 07.05.19 med planavgrensning som vist på kartutsnitt.

Bangsund

Si din mening om kulturminneplanen!

Dette er den første kulturminneplanen for Namsos kommune. Planen tar i utgangspunktet for seg nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Dette er kulturminner kommunen har et forvaltningsansvar for. 

Kulturminner Namsos kommune