Oversiktskart Vestre Havn

Vedtatt reguleringsplan "Vestre havn, Strandvegen 7"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 27.10.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Vestre havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 16.08.16 etter vedtak i PBT.

Del av Østre byområde, kartutsnitt

Varsel om oppstart av planarbeid "Del av Østre byområde F2 og F4

l samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling§ 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for «Deler av Østre byområde, område F2 og F4 mv.» i Namsos kommune. Tiltaket er blitt vurdert opp mot forskriften om konsekvensutredning, men plan- og utredning i Namsos kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Frist for innsending av innspill og merknader til planarbeidet: 19.08.2016