oversikt_trettvikberga

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med «Endring av reguleringsplan for Trettvikberga Steintak» del av gnr. 18 bnr 2 i Namsos kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig plass for produksjon og mellomlagring av masser fra steintaket ved utvidelse av arealet i eksisterende godkjent reguleringsplan.
Plankart

Varsel om regulering- Høkneslia endring av plan

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for endring av reguleringsplan «Høkneslia» i Namsos, vedtatt 26.04.12.
Oversiktskart Vestre Havn

Vedtatt reguleringsplan "Vestre havn, Strandvegen 7"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 27.10.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Vestre havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 16.08.16 etter vedtak i PBT.