Bolig og eiendom

Hovedplan vann og avløp 2016-2024

Hovedplan vannforsyning og avløp gjelder hele Namsos kommune. I forhold til økonomiske rammer, drifts- og vedlikeholdsansvar og investeringsbehov omfatter planen primært kommunale anlegg. Planen omfatter private anlegg når det gjelder myndighetsutøvelse og kommunens overordnete ansvar for at alle innbyggerne i kommunen har et tilfredsstillende tilbud innen vannforsyning og avløp. I tillegg omfatter denne planen også vannressursene i kommunen, og tilstand, kvalitet og brukerinteresser danner viktig grunnlag for prioritering av tiltak innen vannforsyning og avløp.

Foto:www.123.rf.com