Årsberetninger

Årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av utviklingstrekk og resultater, og skal spesielt omtale de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift, og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet.

Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet og utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til endrede økonomiske rammebetingelser er nødvendig for å møte fremtidige utfordringer og samtidig opprettholde et godt tjenestetilbud. For Namsos kommune har det vært et overordnet mål å etablere et godt økonomisk handlingsrom gjennom etablering av handlingsregler for driftsbudsjett, investeringsbudsjett og finansforvaltning.
Rådmannen viser til årsrapporten for mer utfyllende rapportering for de enkelte fagområdene.

Årsberetning Namsos kommune 2015
Årsberetning Namsos kommune 2014
Årsberetning Namsos kommune 2013
Årsberetning Namsos kommune 2012
Årsberetning Namsos kommune 2011
Årsberetning Namsos kommune 2010
Årsberetning Namsos kommune 2009
Årsberetning Namsos kommune 2008
Årsberetning Namsos kommune 2007
Årsberetning Namsos kommune 2006
Årsberetning Namsos kommune 2005
Årsberetning Namsos kommune 2004
Årsberetning Namsos kommune 2003
Årsberetning Namsos kommune 2002
Årsberetning Namsos kommune 2001

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Flyfoto, Namsos
Tips en venn Skriv ut