Namsos kommunestyre vedtok i møte den 18.06.15 i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Solvang, Østre byområde" i Namsos kommune datert 23.01.15, sist revidert 27.04.15 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 27.04.15.
 
Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.