Planområdet omfatter deler av Søren R. Thornæs veg, deler av Jorunn Ekkers veg og tomt på vestsiden av tomt med matvarebutikk Coop Extra. Planområdet omfatter deler av eiendommene Gnr/Bnr 65/1135,65/1532,65/1829, 103/648, 103/647, 103/613, 103/617 og 103/615. Planområdets avgrensning kan bli noe justert i løpet av reguleringsprosessen.

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge planområdet for ny bebyggelse med et bruttoareal på ca. 2000 m2, dvs. omregulering til blandet formål bebyggelse for offentlig tjenesteyting/forretning/parkering. Planområdet er i gjeldende arealplan regulert til område for forretning. Bygningen planlegges i 2 etasjer, men det reguleres for 4 etasjer for eventuell fremtidig utvidelse av bygget. Det foreslås å regulere gang- og sykkelveg fra planområdet, mellom brannstasjonen og omsorgsboligene og til eksisterende gang- og sykkelveg ved Namdalsvegen. Viktige temaer i det videre planarbeidet vil være parkering, trafikale forhold, gang- og sykkelveg, estetikk og byutvikling.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtaleknyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes pr. epost til torbjorn@arcon.no eller til Arcon Prosjekt AS Postboks 224, 7801 Namsos innen 19.08.2016.

Varslingsbrev
Planavgrensning