Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 30.11.2016
Forslag til reguleringsplan for " Norske Skog - Østre bydel, område FK/1" datert 19.10.2016 med reguleringsbestemmelser av samme dato, legges ut til offentlig ettersyn i perioden 05.12.2016 til 16.1.2016, iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11

I forslag til reguleringsplan for " Norske Skog - Østre bydel, område FK/1" tas følgende tillegg inn i reguleringsbestemmelsene:
§ 2.6 Fjernvarme.
Ny bebyggelse tilknyttes det eksisterende fjernvarmenettet.
Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtar i medhold av plan- og bygningslovens
§ 17-4 å legge forslag til utbyggingsavtale mellom Credo Eiendom AS og Namsos kommune ut til offentlig ettersyn i samme periode.