Namsos kommunestyre vedtok i møte den 26.10.17 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Norske skog - Østre bydel, område I2"  datert 30.05.17, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 13.09.17.

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter
Oversiktskart
Reguleringsplan kart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Skredfarevurdering
ROS-analyse
Uttalelser etter off. ettersyn
NTFK endret uttalelse etter revisjon av bestemmelser
Melding om vedtak 2. gangs behandling