Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032


Hva er et planprogram?

Planprogrammet er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger og angi behov for utredninger samt beskrive hvordan planleggingen er tenkt gjennomført.. Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides så på bakgrunn av planprogrammet.

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.

Vi ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer.

Høringsfrist er 15. mars 2018.

Du kan sende inn dine innspill via kontaktskjemaet nederst på denne siden, eller til til: postmottak@namsos.kommune.no, pr. post til Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Spørsmål kan rettes til
Elin Skage Knappe
Tlf. 468 62 281 
elin.skage.knappe@namsos.kommune.no