Målet for hjemmesykepleien

 • Pleie- og omsorgstrengende i Namsos kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig
 • Hjemmesykepleien bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på ærlighet, respekt og trygghet

Hvem får tjenesten?

Den som fyller vilkårene etter lov om helsetjeneste for kommunen §§1-3 og 2-1, blant andre den som bor eller oppholder seg i Namsos kommune.

All hjelp tildeles etter individuell, sykepleiefaglig/vernepleiefaglig vurdering, hvor det tas hensyn til din diagnose, funksjonsnivå, sosiale forhold og boforhold.

Tjenestetilbudet utarbeides i samråd med den enkelte bruker ved hjemmebesøk og etterfølges av et skriftlig vedtak. Det er klageadgang på vedtaket og tjenesten kan være behjelpelig med å dette opp klage.

Behovet for tjenesten vurderes fortløpende.

Tjenestens innhold

 • tilsyn, råd og veiledning
 • opplæring og vedlikehold av ferdigheter
 • hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med fysio-/ergoterapeut
 • morgen- og kveldsstell, av- og påkledning
 • administrering av medikamenter
 • sårbehandling og prøvetaking for innskrevne brukere som ikke kan oppsøke legekontor
 • hjelp til alvorlig syke og døende

Hva kan brukeren forvente av hjemmesykepleien?

 • at den enkelte bruker/pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert
 • medbestemmelse i utforming av tjenestetilbudet
 • at personalet er underlagt taushetsplikt
 • at tjenesten kommer til avtalt tidspunkt
 • dersom personalet blir mer enn 1 time forsinket skal bruker orienteres per telefon
 • at det gis muntlig eller skriftlig melding om endring i tjenesten, endret tidspunkt ved sykdom eller i ferieperioder
 • at personalet om nødvendig viser legitimasjon som forteller hvem de er og at de arbeider i hjemmesykepleien
 • at en snarest etter henvendelse blir kontaktet for avtale om hjemmebesøk

For at vi skal gi deg riktig og nødvendig hjelp forventes det

 • at du gir beskjed dersom du ikke er hjemme. Hjelp gis kun når du er tilstede
 • at du tillater tilpasning av hjelpemidler til bruk i hjemmet
 • at du sørger for at adkomsten til boligen er lett fremkommelig
 • at du respekterer at personalet ikke har anledning til å ta imot gaver eller penger
 • at du respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt
 • at du behandler hjelpemidler utlånt fra hjemmesykepleien forsiktig og leverer dem tilbake i rengjort stand
 • at du selv utfører funksjoner som du mestrer
 • at du møter personalet med respekt

Hvordan få tjenesten

Søknad skjer skriftlig til Brukerkontoret eller ved muntlig henvendelse. Søknadsskjema finner du her: søknadsskjema.

Hvis det er andre som søker på vegne av  deg, må du være kjent med søknaden og ha gitt fullmakt.

Det innhentes opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.
Det vil bli foretatt et vurderingsbesøk snarest og senest innen 1 uke for å avklare ditt hjelpebehov.
Hjemmesykepleien kan i spesielle tilfeller tildeles på dagen.

Hvis du får innvilget hjelp vil det i det skriftlige vedtaket stå hva du får hjelp til, oppstartsuke og perioden vedtaket gjelder for. 

Lovgrunnlag

Tjenestene tildeles i henhold til lov om helsetjenester i kommunen§§1-3 og 2-1, samt forskrift om kvalitet i omsorgstjenesten.

Dersom du ønsker å klage på vedtaket om tildelte tjenester, er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til Namsos kommune, Brukerkontoret,  Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos. Klageinstans er Helsetilsynet.

Hjemmesykepleie ytes vederlagsfritt.

 

Informasjon

Hjemmesykepleien samarbeider tverrfaglig ved behov med ulike instanser etter fullmakt fra deg. De ulike samarbeidspartnere kan være psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier, aktivitør, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, helsesøster, tannlege, Hjelpemiddelsentralen, trygdekontoret, kommunens boligkontor, sykehjem, primærlege og sykehus. Har du omfattende tjenestebehov fra ulike instanser kan det, hvis du ønsker det, utarbeides individuell plan.

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling til eldre, funksjonshemmede og andre som mottar hjemmesykepleie ukentlig i minst 3 måneder.

Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet, og administreres på dag- og kveldstid fra de ulike tjenesteenhetene i pleie og omsorg. Mellom kl. 22.00 - 07.00 betjenes brukerne av nattpatruljen, administreres ut  fra Namsos bo- og velferdssenter.

For mer informasjon:  
Brukerkontoret, Namsos kommune tlf 74 21 71 00
Namsos bo- og velferdssenter tlf 952 69 936
Vestre Havn bo- og velferdssenter tlf 908 10 370
Bangsund bo- og velferdssenter tlf 74 21 75 90

 

Tjenestebeskrivelse

Mer informasjon om tjenesten finner du her: tjenestebeskrivelse