Bakgrunn

Gjennom brann og eksplosjonsvernloven, samt forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er kommunen ved brannvesenet pålagt å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom at utsalgsstedene årlig må søke om salg og oppbevaring.

Oppfølgingen av denne oppgaven består av følgende:

  • Opplysning om søknadsfrist gjennom relevante kanaler.
  • Behandling av innkomne søknader. For nye søkere og søkere som har gjort vesentlige endringer av salgslokalet innbefatter behandlingen et tilsyn ved utsalgssted, før en eventuell godkjenning kan gis.
  • Kontroll av alle salgsstedene i perioden 27-31 desember.
  • Rapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

I forskrift om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 23. juni 2006 har DSB gitt kommunene hjemmel for å innføre gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §9-2:

"Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn."

Gebyr som dekker faktiske utgifter med dette arbeidet fastsettes av kommunestyret gjennom en lokal forskrift. Namsos kommune ønsker å dekke faktiske utgifter som er knyttet til saksbehandling og stedlige kontroller i forbindelse med søknad om handel med fyrverkeri gjennom å innføre denne lokale forskrift.