Høring om lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Namsos kommune ønsker innbyggernes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring.

Ref. 17/6156 bes oppgitt ved henvendelse.

Bakgrunn

Ny forskrift om brannforebygging tredde i kraft 01.01.2016. I den nye forskriften legges det vekt på at kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvenser branner kan få.  Ut ifra kartleggingen skal kommunen innrette det brannforebyggende arbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Tidligere var det normative krav i forskriften om tilsyn i særskilte brannobjekter som la beslag på mye av ressursene i det brannforebyggende arbeidet.

Kunnskap innen det brannforebyggende fagfeltet og lokal kartlegging peker mot en utvikling der en større andel av kommunens brannforebyggende ressurser rettes mot andre målgrupper og områder enn særskilte brannobjekter.

Om kommunens adgang til å føre tilsyn med brannobjekter

Tilsyn i brannobjekt vil i endel tilfeller være et nødvendig og effektivt verktøy for kommunen å håndheve krav i lovverk og forskrift ovenfor eiere og brukere av bygninger.

For registrerte særskilte brannobjekter har kommunen hjemmel i brann og eksplosjonsvernlovens §13 til å gjennomføre tilsyn etter at brannobjektet er blitt registrert etter politisk vedtak i utvalg for plan, byggesak og teknisk drift.

For at kommunen skal kunne føre tilsyn i andre brannobjekter som ikke er registrert som særskilte brannobjekter må det fattes et enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle eller kommunen må vedta en lokal forskrift (brann og eksplosjonsvernlovens §13 4.ledd).

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt åpner for at brann og redningsvesenet som lokal tilsynsmyndighet på bakgrunn av plan for det brannforebyggende arbeidet, hendelser, bekymringsmeldinger o.l kan føre tilsyn i andre brannobjekter som beskrevet i forskriftens virkeområde.

Videre gir forslaget til forskrift myndighet til å føre tilsyn med forskriftsfestede krav til brannvarslingsutstyr, manuelt slokkeutstyr (forebyggendeforskriftens §7) og tilgjengelighet på rømningsveier (forebyggendeforskriftens §11) i boenheter.

Uttalelse til høringen kan gis via kontaktskjemaet nederst på siden,

eller du kan sende uttalelsen ttil Namsos Kommune, postboks 333, 7801 Namsos

innen 01.11.17.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Brannstasjon
Tips en venn Skriv ut