Skolestart

Kontaktinformasjon

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Kommunen annonserer i lokalavisen tidspunkt for innskriving av nye elever. Foresatte møter personlig på skolen og/eller får tilsendt eget brev fra skolen med ulike opplysninger. Foreldrene kan søke om tidligere eller utsatt skolestart for eleven.

Målgruppe

 • Barn i skolepliktig alder
 • Barn som fyller fem år og er vurdert av PPT som skolemodne

Lover og forskrifter

Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven § 2-13 (Bruk av loven for privat opplæring i hjemmet)

Friskoleloven

Veiledning

Det kan tas kontakt med skolen som eleven skal gå ved for å få hjelp til å søke om tidligere eller utsatt skolestart.

Det skal legges ved sakkyndig uttalelse.

Saksbehandling

Saksbehandling

Søker du skolestart ved en annen skole, utsatt skolestart eller tidligere skolestart, har kommunen plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

For tidligere og utsatt skolestart: PP-tjenesten vurderer barnets utviklingsstatus. PPT gir råd til skolen, som fatter vedtak.

Klage

 • Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • Klagen sendes til skolen som har gjort vedtaket.
 • I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Skolen kan hjelpe til med å skrive klagen.
 • Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling og vedtak.
 • Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra skolen.
 • Andre opplysninger

  Relaterte emneord

  skole, grunnskole, skolestart, innmelding, innskriving, nærskole, skolekrets, innskoling, skolemoden, privatskole, friskole, hjemmeundervisning
  DebugView   v2