I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, varsles det om oppstart av detaljreguleringsarbeid på eiendommene gnr. 65, bnr. 1523 i Namsos kommune («Industribygget»), se vedlagte kartutsnitt.

Hensikten med planarbeidet er regulering av området til boliger/kontor, med tilhørende parkering.

Varsel om oppstart av regulering