Inntroduksjonsrutiner til nyansatte

Årlig samling

 • Åpning v/rådmannen
 • Kommunens interne tjenester
 • Kommunens personalpolitikk og informasjon om innholdet i personalhåndboka
 • Kommuneøkonomi
 • Lunsj og sosialt samvær
 • Kommunens tilbud til brukerne, presentasjon av de forskjellige fagområdene
 • Namsos kommune – en miljøkommune. Hvilke forventninger må du som ansatt i kommunen leve opp til for at kommunen skal oppfylle sine miljømålsetninger?
 • Avslutning/evaluering

Introduksjonsrutiner for nyansatte

Internett og telefon

Dette reglementet gjelder mobile tjenestetelefoner med kommunale abonnementer som benyttes i tjenestesammenheng, enten som tjenestetelefon med flere brukere eller som tjenestetelefon med èn bruker.

Mobil tjenestetelefon - reglement

 

Politiattest

Du kan søke om politiattest

Politiattesten er gyldig for framvisning i tre måneder etter at den er blitt utstedt. Det betyr at du må vise den til de som krever den innen det har gått tre måneder fra den ble utstedt

Mer informasjon

Erklæringer

Informasjon kommer snart.

Pensjon

Søke om pensjon?

Da kan du logge inn her

Tidligere var det arbeidsgiver som søkte KLP om pensjon for deg som ansatt. Nå er rutinen endret slik at du enkelt søker selv på Min side

Les mer om hva medlemskapet innebærer her

 

Hvordan søke pensjon i KLP?


Søknadsprosedyren er enkel og intuitiv:

 Når du har logget inn velger du "søk pensjon" og hvilken type pensjon du ønsker

 Etter at du har fylt inn nødvendige opplysninger blir søknaden sendt arbeidsgiveren din for godkjenning, før KLP kan behandle søknaden din

 Hvis du ikke er ansatt hos arbeidsgiveren du søker pensjon fra lenger, går søknaden din direkte til KLP for behandling

 

Dette bør du huske på før du søker:

 Du kan tidligst søke tre måneder før rett til pensjon foreligger

 Sjekk med arbeidsgiveren din når du har rett til pensjon fra

 Før du sier opp stillingen din må du undersøke om du fyller vilkårene for å ta ut den pensjonen du ønsker. Les mer om vilkår for ulike pensjoner her; AFP, alderspensjon og uførepensjon

 Finn frem kontonummeret du vil at pensjonen skal utbetales til før du fyller ut søknaden

 Hvis du ønsker å ta ut delvis pensjon må du avtale med arbeidsgiveren din hvor mye du skal jobbe ved siden av

 For å søke AFP trenger du inntektsopplysninger for året før du skal ta ut pensjon, og inntekt du kommer til å ha etter uttak av pensjonen

 Du blir ledet steg for steg gjennom søknaden, og avslutter med "send inn"

 

Etter at du har søkt

Hvis opplysningene i søknaden din må endres kan du selv gjøre dette frem til arbeidsgiver har godkjent den. Du kan følge med på hvor langt søknaden din er kommet i behandlingen på Min Side. Når søknaden din er "til behandling hos KLP", må arbeidsgiveren din sende inn eventuelle endringer for deg. Kort tid etter at vi har mottatt søknaden i KLP vil du få et brev i posten om når du kan forvente svar. Når søknaden din er ferdigbehandlet, får du et brev om vedtak i posten. Pensjonen blir utbetalt til kontoen din den 20. hver måned.

Etiske retningslinjer

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha tillit til kommunen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv kultur hvor ansatte og folkevalgte i Namsos kommune er seg dette bevisst og praktiserer det i sitt daglige arbeid og i sin rolle som folkevalgt. Det er viktig at de etiske retningslinjene gjøres til tema på samlinger og i dialog på den enkelte arbeidsplass, slik at ansatte og folkevalgte får en grunnleggende innsikt i de etiske retningslinjene og derved enkeltvis og i fellesskap bruker de etiske retningslinjene som rettesnor for hvordan man opptrer i sitt arbeid og i sin rolle som folkevalgt.

 • De etiske retningslinjene er av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler.
 • De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon fra den enkelte.
 • Bestemmelsene som er nedfelt er ikke alltid presise, men angir rettslige standarder.
 • Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.
 • Disse retningslinjene utfyller de eksisterende rettsreglene.


Namsos kommune har valgt å ville kjennetegnes med verdiene” Åpenhet, likeverd og engasjement”.

Etiske retningslinjer, Namsos kommune

Arbeidsgivers politiske plattform

Namsos kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, gis utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.

 • Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver praktiserer og representerer i forholdet til sine medarbeidere.
 • Arbeidsgiverpolitisk plattform skal vise fram kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement.
 • Den skal inneholde kriterier for godt lederskap og felles prinsipper for ledelsesutøvelse i Namsos kommune.
 • Arbeidsgiverpolitikken betraktes som et viktig strategisk virkemiddel for å sikre at våre ledere og medarbeidere er i stand til å realisere kommunens mål.

Arbeidsgiverpolitisk plattform, Namsos kommune 2014-2019

Permisjonsreglement

Rett til permisjon er hjemlet i arbeidsmiljøloven kap. 12, Hovedtariffavtalen § 14, Hovedavtalen KS del B §§3.4 – 3.6 (permisjoner for tillitsvalgte) og i kommuneloven § 40 (permisjon i forbindelse med offentlige tillitsverv). Dette permisjonsreglementet beskriver presiseringer og fortolkninger i forhold til ovennevnte, som ikke innskrenker arbeidstakerens rettigheter, og det beskriver permisjonsordninger som Namsos kommune finner det riktig å legge til rette for, men som ikke er lov- eller avtalefestet. Videre beskriver permisjonsreglementet Namsos kommunes prosedyrer i forbindelse med permisjonssøknader.

Permisjonsreglement

 

Reiseregning

Informasjon kommer snart.

Lovverk

Lovverk
Namsos kommune er pliktig til å overholde fastsatte lover, reglementer og tariffavtaler for å ivareta deg som ansatt på en god måte. Under får du en kort oversikt over noe av dette

 • Arbeidsmiljøloven er den sentrale loven på arbeidsrettens område. Den regulerer sentrale forhold som arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern, permisjoner, kontrolltiltak og diskriminering.
 • Hovedtariffavtalen er en avtale som er inngått mellom arbeidstakerorganisasjonene på den ene siden, og arbeidsgiverorganisasjonen på den andre. Hovedtariffavtalen regulerer blant annet: lønns- og arbeidsforhold, pensjonsforhold og forhandlingsbestemmelser Denne avtalen erstatter mye av det som er regulert i Arbeidsmiljøloven (lenke til), og har bedre goder til deg som ansatt.
 • Ferieloven regulerer arbeidstakernes rett til feriefritid og feriepenger.
 • Folketrygdloven fastsetter rett til en rekke trygdeytelser for de som faller utenfor arbeidslivet, herunder eksempelvis ved sykdom, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, svangerskapspenger og foreldrepenger samt alderspensjon.

Bedriftsidrettslag

Leder: Venche Myrvik 97 66 30 74
venche.myrvik@namsos.kommune.no
Nestleder
Sekr/kass:
John Saur, økonomi
Styremedlem: Torunn Fløan, Kristin Nordgård Grindberg
 
Innmelding NKBIL: Benytt skjema under Bedriftsidrett på fellesfanen på Intranett eller ta kontakt med en av oss i styret.
 

Trim/mosjon

 • Hvert år legges det ut trimbøker på Svartfjellet, Vattafjellet, Spillumsfjellet, Klempan og Brurunden – boka er i kasse på veggen til klubbhuset til Spillum idrettslag.

Volleyball serie

 • Vestbyen skole, Siri Aune

Fortball

Det arrangeres bedriftsserie og cupfotball. Innendørsserie arrangeres i Namsoshallen på
vinterstid.
 • Brannvesenet v/Tor Eirik Torgersen
 • Høknes barneskole v/Roy Enge

Trimløp

 • Mange kommuneansatte deltar i forskjellige mosjonsløp, bla. Museumsløpet, Namsosløpet, Saldilten, Spillumsmarka rundt.

Badminton

 • Badminton i Namsoshallen – tidspunkt annonseres på intranett. For å spille badminton er det en fordel om man er to, så avtal med en kollega. Utstyr tilgjengelig.

Innebandy

 • Trening i Namsoshallen, tidspunkt annonseres på intranett

Volleyball

 • Volleyball på Høknes ungdomsskole, tidspunkt annonseres på intranett

Trim/styrketrening

 • Bli sterkere i Namsoshallen, annonsering på intranett
 

Personalforsikring

Hvem er omfattet av forsikringene:

Personalforsikringene omfatter alle ansatte som kommunen har forsikringsplikt overfor etter Lov om yrkesskadeforsikring og den til enhver tid gjeldende tariffavtale. Ombudsmann under tjeneste for kommunen er omfattet.

Kommunens forsikringsavtaler omfatter:

 • Gruppelivsforsikring - Hovedtariffavtalen § 10
 • Yrkesskadeforsikring 
  • Lov om yrkesskadeforsikring
  • Hovedtariffavtalen § 11
 • Ulykkesforsikring i fritid for ansatte
 • Reiseforsikring på godkjente tjenestereiser

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Medlemsbevis reiseforsikring (2018)

HMS

infosiden i HMS-portalen skal du finne informasjon om hms som kan være nyttig å vite. Du må være logget på PC på jobbnettverket for å få tilgang til portalen.

 • Rutiner, retningslinjer og skjema i HMS og personalhåndboka, i tillegg til ofte brukte rutiner og skjema i venstremenyen i portalen.
 • Verneområder/verneombud
 • AKAN, AMU, IA m.m.

Akan policy

Som arbeidsgiver er Namsos kommune tydelig i sin holdning til bruk av rusmidler og spillavhengighet.

AKAN hovedkontakt
Venche Myrvik
telefon: 976 63 074
venche.myrvik@namsos.kommune.no

Informasjonsbrosjyre

Intern varsling

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling

 • Alle ansatte har rett til å varsle jf Arbeidsmiljøloven § 2-4
 • Namsos kommune signaliserer at varsling både er lovlig og ønsket
 • Varsleren gis stor grad av fortrolighet og anonymitet

Kritikkverdige forhold eks:

 • Brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer og regler
 • Korrupsjon
 • Mobbing og trakassering

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet.

Retten til å varsle gjelder også dersom varslingen kan komme i konflikt med, eller skade, arbeidsgivers interesser Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2-5, er forbudt, dersom varslingen er forsvarlig.

Varsling skal kun meldes på varslingsskjema som ligger på kommunens intranett

Informasjon - plakat for varslingsrutiner