Fastsatte forfallsdatoer

Kommunale eiendomsavgifter: 20.03, 20.06, 20.10.

Husleier, barnehage, SFO, bo- og velferdssenter: 20. i hver måned

Praktisk bistand, hjelp i hjemmet:20.02., 20.04., 20.06., 20.08., 20.10., 20.12.

Grunnleier Namsos kommune: 20.09.

Grunnleier Fossbrenna og Lauvhammeren: 20.01.

Parkering: Innen 3 uker fra forseelsen

Andre betalinger:Etter anvisnng på faktura

Har du betalingsvansker?

Har du betalingsvansker, ta snarest kontakt med regnskapsavdelingen, tlf. 74 21 71 00
postmottak@namsos.kommune.no

I fellesskap finner vi en løsning!

Purringer, tvangssalg, tvangsinnfordring

  • Ved 1. og 2. gangs purring på ubetalte fakturaer påløper purregebyr på kr  65,- for hver purring.
  • Ved betalingsoppfordring påløper kr 200,-.
  • Når det gjelder parkering er tilleggsgebyret 50 % av opprinnelig ilagt gebyr.
  • Ved for sen betaling påløper renter på 12 % p.a. som tillegges neste faktura.
  • Ved ubetalte eiendomsavgifter, grunnleier og parkeringsbøter har kommunen såkalt legalpant i eiendommen/bilen. Dette betyr at ubetalte krav kan dekkes gjennom tvangssalg av eiendommen/bilen uten tinglysing av kravet. Betydelige gebyrer påløper.
  • Andre kommunale krav som ikke blir betalt, blir framstilt for dom i Forliksrådet, for deretter å bli gjenstand for trekk i lønn, trygd eller andre formuesgjenstander.