Orientering om adgang til å klage over enkeltvedtak

Denne orienteringen gir veiledning dersom du ønsker å klage over et forvaltningsvedtak du har fått underretning om. Bestemmelser om klage på enkeltvedtak finnes i forvaltningslovens kapittel VI. For øvrig har forvaltningsorganet en alminnelig veiledningsplikt(Forvaltningsloven § 11) som også innbefatter veiledning med hensyn til spørsmål om klagen.

Klagerett:
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse (Forvaltningsloven § 28).

Frist for å klage:
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket kom fram til parten (Forvaltningsloven § 29). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Hvis du har særlig grunn, kan du søke om forlengelse av klagefristen. Du bør da nevne grunnen til at du trenger fristforlengelse

Hvem kan det klages til:
Du kan klage til et forvaltningsorgan (klageinstansen) som er overordnet det organ som fattet vedtaket(Forvaltningsloven § 28), men klagen skal imidlertid sendes til det organ som har fattet vedtaket (Forvaltningsloven § 32). Hvis dette organet ikke endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse(Forvaltningsloven § 33).

Rett til å kreve begrunnelse:
Hvis det ikke er gitt en begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få den oppgitt. Krav om begrunnelse må fremsettes innen utløpet av klagefristen(Forvaltningsloven § 24). Klagefristen blir i disse tilfellene avbrutt, og ny klagefrist (3 uker) begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen(Forvaltningsloven § 29).

Innholdet i klagen:
Klagen skal være skriftlig. Klagen skal nevne det vedtak som påklages, eller den eller de endringer i vedtaket som ønskes. Klagen må begrunnes. Andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen bør også nevnes. Klagen må undertegnes (Forvaltningsloven § 32).

Utsettelse av iverksetting:
Selv om det foreligger klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid anledning til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagebehandlingen er avgjort (Forvaltningsloven § 42).

Rett til å se sakens dokumenter:
Med visse begrensninger har du rett til å se alle dokumentene i saken. Du må i tilfelle henvende deg til det organet som har fattet vedtaket (Forvaltningsloven §§18 og 19).

Kostnads-dekning ved klagesaken:
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder særlige inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat vil kunne gi nærmere veiledning.
Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, vil vedkommende under visse forutsetninger kunne kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket (Forvaltningsloven § 36).