KomRev Trøndelag IKS ble etablert 25. juni 2004 av 21 kommuner i Nord-Trøndelag (av fylkets 24 kommuner) og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. Selskapets primære formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester.

 
KomSek Trøndelag IKS ble etablert 1. juli 2004, og har ansvaret for sekretariatsfunksjonen i kontrollutvalgene i 21 kommuner i Nord-Trøndelag, fylkeskommunen og Innherred Samkommune.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
KomSek Trøndelag IKS har hovedkontor i Steinkjer og avdelingskontor i Namdalen.
 
På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.