For å klarlegge prinsippene og forvaltningen av adresseringen i Namsos kommunen ble statuttene for gatenavnkomiteen fra 01.09.1993 opphevet og erstattet av en ny forskrift, hjemlet i Matrikkellovas § 21. Namsos kommunestyre fastsatte 27.03.2014 "Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune".

Denne er nå kunngjort i Norsk Lovtidend. Forskriften finner du på lovdata.no.