Varsel om oppstart av reguleringsarbeide

I henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, vesentlig endring av reguleringsplan for "Larsheimen" stadf. 02.02.1977.

Hensikten med planendringen er regulering av boligtomt for eksisterende bolig i Niels Bjørums gate 35.

I gjeldende reguleringsplan er boligtomta regulert til friareal.

Kommentarer/merknader til forestående planarbeid kan rettes til Namsos kommune ved Plan og byggesaksavdeling, postboks 333 Sentrum, besøksadresse Carl Gulbransons gt 4, Namsos.

Frist for å komme med merknader settes til 31.12.2012.