Betingelser

1. Søknad om leie av festplassen til arrangement må leveres på spesielt skjema, som fås ved Servicetorget, og minimum – 1 – måned før arrangementsdato.
2. Namdal Politikammer må gi sitt samtykke i.h.t. kap I § 14 i Politivedtekt for Namsos.
3. Politivedtektene for Namsos, må følges.
4. Dersom det under arrangementet skulle oppstå skader på offentlig permanent utstyr, herunder tilstøtende beplantning, på festplassen, vil arrangøren bli gjort økonomisk ansvarlig for dette.
5. Festplassen ryddes etter bruk, og plassen forlates i samme forfatning som den var ved ankomst.
 

Leiepriser

6. Leie for festplassen er kr 50,- pr. time. Faktura på leie må være betalt før arrangementsdato. Kvittering kan bli avkrevd ved kontroll.
7. Leietaker kan ta ut strøm fra skap på festplassen mot godtgjørelse. I skapet kan det tas ut 2 stk. 16 amp. 1 fas og 1 stk. 32 amp. 3 fas. Ved behov kan leietaker montere eget skap med uttak av strøm
8. For uttak av strøm betaler leietaker kr 50,- pr. time. Monterer leietaker eget skap med utgangspunkt i kommunens abonnement betales kr 50,- pr. time.
9. Ved mindre arrangement kan det tas ut strøm til dette fra kommunens skap, begrenset til 1 stk. 1 fas. Leie for dette er kr 25,- pr. 6. time. Utover dette må de betale ihht. satsene i pkt. 9.
10. Nøkkel til strømskap kan kvitteres ut ved Servicetorget mot et depositum på kr 200,-.
11. Trenger leietaker bistand av Namsos kommune i forbindelse med arrangementet, må dette bestilles i arbeidstiden minimum en uke før arrangementet. Leietaker svarer da for kostnadene i hht. kommunens satser for arbeid til eksterne.
12. Må leietaker ha øyeblikkelig bistand, må leietaker betale for dette i hht. satsene som vist til i pkt. 12 pluss de vanlige satsene som gjelder for overtid i Namsos kommune.
13. Benyttes mannskaper i hht. punkt. 12 er minimumsatsen ½ time. Benyttes mannskaper i hht. punkt. 13 er minimumssatsen 2 timer.
 

Transport og rigging inne på festplassen

14. Kommunalteknikk og eiendom skal godkjenne all transport inne på Festplassen.
15. Kjøretøy skal ha maks. tillatt akseltrykk på 7,5 tonn
16. Skader som oppstår på utstyr og belegningsstein skal erstattes av den for forvolder skaden.

Oppfølging fra utleier

17. Utleie av festplassen i Namsos kommune til arrangement ihht. dette reglement foretas av teknisk sjef eller den han bemyndiger.
18. Teknisk etat v/ driftsavdelingen har ansvaret for oppsyn med festplassen, og de fører mogså tilsyn med utleien.
19. Den som bryter dette reglement eller ikke retter seg etter tilvisninger og påbud gitt av Namsos kommune, kan bortvises fra plassen umiddelbart.
20. Utleie av Festplassen i forbindelse med Namsosmartnan behandles spesielt, ved egen søknad fra Martnadskomiteen.

Kontaktinformasjon

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801Namsos
postmottak@namsos.kommune.no
Tlf. 74 27 71 00

Reglement til utskrift