Norconsult AS er engasjert av Namsos kommune for å gjennomføre en planprosess og utarbeide områdeplan med planprogram og konsekvensutredning for tettstedet Bangsund. Områdeplanen skal ivareta målsetningene i stedsutviklingsplan for Bangsund som ble vedtatt i Namsos kommunestyre 21.06.2018. Vedtak: «Mål og utviklingsstrategier i «Stedsutviklingsplan for Bangsund», datert 02.03.18, vedtas som førende for stedsutviklingen på Bangsund og for arbeidet med ny reguleringsplan.»

Høringsperiode :26.03.19-07.05.19