Merraneset, varsel om oppstart av regulering for fritidsbebyggelse.

Området er pr. i dag regulert for fritidsbebyggelse mm, gjennom reguleringsplan for Merranesets østside fra 1981. Formålet med planarbeidet er å endre deler av eksisterende reguleringsplan. Det skal legges til rette for etablering av nye fritidsboliger med tilhørende felles småbåtanlegg, adkomststier mm.