Idrettsrådet består av valgte personer fra idrettslag og foreninger i Namsos kommune. Aktuelle ansvarsoppgaver:

 • Følge opp henvendelser fra Namsos kommune og idrettslagene i kommunen, der det er naturlig at Idrettsrådet engasjerer seg.
 • Stille med en representant i kommunenes spillemiddelutvalg.
 • Stille med en representant i godkjenningsutvalget for anlegg og områder innen friluftsliv og kulturbygg.
 • Komme med uttalelse vedrørende tildeling av spillemidler og kommunale kulturmidler for idrett.
 • Foreta tildeling av treningstid i Namsoshallene. Arrangere «fordelingsmøte».
 • Foreta tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet.
 • Utlyse og vurdere kandidater til Barneidrettsprisen.
 • Gjennomføre "Bli kjent møter" med idrettslag i kommunen.
 • Revidere samarbeidsavtalen med Namsos kommune.
 • Avslutte prosjekt «Mulighetsanalyse – basishall».
 • Fungere som idrettens ”vakthund”, ved å bruke vår kompetanse til å ta opp saker som angår idretten i kommunen, der vi i styret eller andre mener vi bør uttale oss. Hvis vi føler det påkrevet kan vi fronte slike saker i media.
 • Deltagelse i ulike møter/arrangementer i regi av Idrettskretsen og Idrettsforbundet. Vi må imidlertid i hvert enkelt tilfelle vurdere mulig nytte av slik deltagelse opp mot hva det medfører av medgått tid og økonomiske kostnader.

Innloggingsside for lag.