A A A contrast contrast

Norskopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Kontaktinfo

Namsos opplæringssenter
Geilin 1, Namsos

Rektor: Marit Brøndbo
Telefon: 74 21 75 00
E-post: nos@namsos.kommune.no

Kommunen skal gi utlendinger opplæring i norsk (550 timer) og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 600 timer. For personer som har kommer inn i personkretsen før 1.1.2012, gjelder timetallet 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår, mens norskundervisningen skal gis på norsk. Etter gjennomført kurs avholdes avsluttende prøver i begge fag. Utlending mellom 55 og 67 år har rett, men ikke plikt, til å gå opp til avsluttende prøver.

Ordningen skal gi utlendinger mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få bosettingstillatelse (varig opphold) og statsborgerskap.

Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta. Planen skal ta utgangspunkt i den enkeltes opplæringsbehov. Deltakere som har rett til gratis opplæring, vil ha mulighet til ytterligere opplæring i inntil 2 400 timer dersom det er behov for det. Kommunen kan kreve at det blir gjennomført tester for å fastslå om det er behov for opplæring ut over 600 timer.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 55 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Dette inkluderer:

 • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer

 • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse

 • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge.

  Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt over har rett, men ikke plikt, til å delta i opplæringen.

Vilkår

Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for bosettingstillatelse.

Lover

Introduksjonsloven kap. 4 (Opplæring i norsk og samfunnskunnskap)

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere kap. 7 (Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap )

Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Et inkluderende språk - brosjyre

Iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (rundskriv Q-35/2011) 

Ta kontakt med Namsos opplæringssenter v/rektor for å få mer informasjon.

Henvendelser behandles fortløpende.
Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Det kan klages på vedtak om:

 • tildeling av opplæring

 • vesentlige endringer i den individuelle planen

 • at opplæringen stanses

 • Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.

  Klagen sender du til Namsos opplæringssenter som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Skolen/kommunen vil kunne gi deg veiledning.

   

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
01.03.2020
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak
01.04.2020
Barnehager: Foresattes frist for melding om sommerferieuttak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099