Namsos kommunestyre har 26.11.2015 vedtatt følgende vegadressenavn:

1. Raudmyrvegen
2. Myrvangvegen
3. Grønlihøgda
4. Kjell Halvarssons plass
5. Husvikvegen
6. Saltbuodden
7. Skomsvollsjøen
8. Altvegen
9. Myra
10. Fjærvegen
11. Spillumsstrandsvegen
13. Fagervegen

Vedtaket er i tråd med Stedsnavntjenestens anbefaling. Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis og merkes med referanse 2014/1230 .

Kartvedlegg