Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Pinavegen 6 i Namsos kommune. Planområdet (gnr 65 bnr 1789, 1755, 1405, 1859, 1531, 1695, 1696, 1135) er tidligere regulert til kombinertformål forretning/bolig og industri med plannavn «Gammelsaga». Planen ble vedtatt i September 2002.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for tilsvarende formål og bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur og boligtetthet.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Namsos Kommune, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtaleknyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Varsel om oppstart av planarbeid