Namsos Drift vedtok i møte den 03.10.12 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/ høring:

Reguleringsplan ”Fv 17 Bangsundsvingene”, datert 24.08.12 med bestemmelser av samme dato.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 10.10.12 - 21.11.12. Frist for å komme med uttalelse til reguleringsplanen er den 21.11.12.

Uttalelser kan sendes til Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos eller på e.post til postmottak@namsos.kommune.no


Plandokumenter:
Melding om vedtak
Reguleringsplan kart 1 og 2
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse