Namsos Drift vedtok i møte den 05.12.12 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/høring: 

Privat reguleringsplan ”Rock Garden”, datert 27.09.12 og bestemmelser av samme dato med endringer etter vedtak i Drift.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.12.12 – 23.01.13. Frist for å komme med uttalelse er den 23.01.13.

Planen er utlagt ved kommunens Servicekontor i Abel Margrethe Meyers gt. 12, Teknisk etat i Carl Gulbransonsgt. 4 og på kommunens hjemmeside: http://www.namsos.kommune.no

Saksdokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart 1:2500
Reguleringsplan kart datert 27.09.12
Reguleringsbestemmelser datert 27.09.12
Planbeskrivelse datert 27.09.12
Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 27.09.12
Skisseprosjekt datert 22.11.12
Skisseprosjekt snitt datert 27.09.12
Geoteknisk forundersøkelse datert 14.09.12
Utomhusplan datert 22.11.12
Fotomontasje
Fotomontasjer
Vedtekt til plan- og bygningsloven § 69