Namsos Drift vedtok i møte den 22.08.12 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/høring:

Privat reguleringsplan ”Fv 17 Høknes - Ura, gang og sykkelveg”, datert 08.02.12 og bestemmelser av samme dato.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.12 - 10.10.12. Frist for å komme med uttalelse til reguleringsplanen er den 10.10.12.

Uttalelser kan sendes til Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos eller på e.post til postmottak@namsos.kommune.no


Plandokumenter:
Melding om vedtak med saksfremstilling

Reguleringsplan kart 1 av 2 datert 08.02.12
Reguleringsplan kart 2 av 2 datert 08.02.12
Reguleringsbestemmelser datert 08.02.12
Planbeskrivelse datert 08.02.12
Utredning av planfri kryssing datert 29.06.12