Namsos Drift vedtok i møte den 13.06.12 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn/høring:

Privat reguleringsplan ”Nedre Sandvik hytteområde”, datert 16.04.12 og bestemmelser av samme dato.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 20.06.12 - 20.08.12. Frist for å komme med uttalelse til reguleringsplanen er den 20.08.12.

Uttalelser kan sendes til Namsos kommune, postboks 333, 7801 Namsos eller på e.post til postmottak@namsos.kommune.no


Melding om vedtak med saksfremstilling

Forslag til reguleringsplan datert 16.04.12
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 16.04.12
ROS-sjekkliste datert 30.03.12
Arealoppgave
Planbeskrivelse datert 16.04.12
Oversiktskart 1:30 000

Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsbestemmelser