Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 26.08.15 å legge privat forslag til reguleringsplan for "Gullvika steintak og massedeponi" datert 15.04.15 med bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn i perioden 02.09.15 - 14.10.15.

Frist for å komme med uttalelse er den 08.07.15.

Planen er i tillegg til hjemmesiden utlagt ved kommunens Servicekontor i Abel Margrethe Meyers gt. 12 og på teknisk etat i Carl Gulbransons gt. 4.

Saksdokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart
Forslag til reguleringsplan datert 15.04.15
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 15.04.15
Planbeskrivelse datert 15.04.15
Geoteknisk notat datert 13.03.15
ROS-Sjekkliste
Innkomne merknader til varsel om oppstart
Driftsplan
§30 Forurensningsforskriften