Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-14 vedtok Namsos Plan, byggesak og teknisk drift i møte den 05.02.14 å legge følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn/høring:

Reguleringsplan ”Sjøtomta”, datert 10.07.13 med reguleringsbestemmelser av samme dato.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 12.02.14 - 26.03.14. Frist for å komme med uttalelse til reguleringsplanen er den 26.03.14.