Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 20.01.16 å legge privat forslag til reguleringsplan for "Uramoen boligområde" datert 09.04.15 sist revidert 20.01.16 med bestemmelser datert 09.04.15 ut til offentlig ettersyn i perioden 08.02.16 - 21.03.16.

Frist for å komme med uttalelse er den 21.03.16.

Planen er i tillegg lagt ut ved kommunens Servicekontor i Abel Margrethe Meyers gt. 12 og på teknisk etat i Carl Gulbransons gt. 4.

Saksdokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart
Oversendelsesbrev
Forslag til reguleringsplan datert 09.04.15 rev. 20.01.16
Forslag til reguleringsbestemmelser datert 09.04.15
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Geoteknisk notat datert 05.09.13 rev. 15.10.13
Skredfarevurdering
Arkeologisk rapport
Vegprofiler
Uttalelser til varsel om oppstart
Forslag til utbyggingsavtale
Perspektivskisse