Namsos kommune starter arbeidene med å oppgradere busslomma v/ NUS i uke 41, høstferie uka.
 
Busslomma blir bygd etter dagens regler for universiell utforming (HC, svaksynte/blinde). Ny kantstein for
deleøy og på-/avstigningsrampe, samt delegjerde blir satt opp.
 
Tiltaket er også ett ledd i å bedre trafikksikkerheten for Bjørums skolene, hvor fotgjengerfelt blir forbedret.
 
Arbeidene gjennomføres av Namsos bydrift og ventes ferdig før jul .
 
Oppgradering av busslomme ved Namsos ungdomsskole