Oppmåling

Leder: Hanne Marthe Breivik

Besøksadresse: Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 74 21 71 00
E-post:bko@namsos.kommune.no
Kontaktinformasjon:
Carl Danielsen Oppmålingsingeniør 909 86 677
Bjørnar H. Sævik Oppmålingsingeniør 917 33 949

byggesak.JPG arealplan.JPG

Kart- og oppmålingsvirksomheten utøver den myndighet som ligger til kommunen Gjennom matrikkeloven og seksjoneringsloven.

Dette omfatter:

Oppmålingsforretninger

Ved fradeling av tomt eller opprettelse av ny festegrunn for mer enn 10 år, må det søkes kommunen om tillatelse. Sammen med søknaden skal det vedlegges et situasjonskart hvor nye tomtegrenser er inntegnet så nøyaktig som mulig. Det skal også vedlegges nabovarsel eller gjenpart av nabovarsel m/kvitteringer/stempel på baksiden. Når tillatelse til fradeling av en ny eiendom er gitt av bygningsmyndigheten, og eventuelle vilkår er oppfylt, blir saken oversendt til oppmåling. Det vil da bli utsendt varsel til berørte parter om oppmåling. Hvor lang tid det tar er hele tiden avhengig av saksmengden i kommunen. Berørte parter får tilsendt innkalling til oppmålingsforretning, vanligvis med minst 2 ukes varsel. (Se også Kartforretning og Delingsforretning).

Tinglysing

All tinglysing er nå overført til Statens Kartverk Hønefoss. Alle spørsmål om tinglysing, utfylling av skjema, heftelser, rettigheter mm må derfor rettes dit. Ha gårds-, bruks- og festenummer klart før du ringer

Ring Tinglysingstelefonen08700 (08.00-14.00) eller se internett: http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/

Dokumenter sendes til Statens Kartverk, Tinglysingen, 3507 HØNEFOSS.

Grenseavklaring/påvisning

Påvisning av eksisterende grenser kan utføres på 2 måter:- som utsetting av nøyaktig kartfestet grense i henhold til målebrev av nyere dato- som kartforretning med naboer tilstede der det foreligger gamle målebrev eller skylddelinger. Dersom det er tvist eller tvil om grensene, kan dette søkes løst ved kartforretning. Blir enighet ikke oppnådd, kan saken kreves løst som grensegangssak av Jordskifteretten.

Grensejustering

Eksisterende, uhensiktsmessige grenser kan justeres slik at de passer bedre med det formålet en eiendom skal brukes til. Grensejustering kan foretas ved små arealoverføringer, ellers må tilleggsareal fradeles Maksimalt areal som kan overføres er 5 % av den minste enhetens areal. Andre momenter som reguleringsforhold mm må også vurderes før grensejustering kan godkjennes. Under kartforretning må alle berørte parter være til stede og samtykke i at justeringen kan finne sted. Det er bestyreren av forretningen som avgjør om justeringen kan finne sted.

Sammenføyning

Flere eiendommer som har samme eier, kan kreves sammenføyd. Den sammenføyde eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal. Det er en stor fordel om eiendommer som eies og brukes som en enhet blir sammenføyd til ett bruksnummer. Sammenføyning kan kreves av den som har grunnbokshjemmel (er eier) til de aktuelle parsellene. En forutsetning for å kunne gjennomføre en sammenføyning er at parsellene har de samme heftelsene eller er heftelsesfrie. Sammenføyinger er gebyrfrie. Krav om sammenføyning skal rettes til Statens Kartverk, v/ Tinglysningen på Hønefoss, men skjemaet sendes til kommunen som skal bekrefte at vilkårene for å sammenføye er oppfylt.

Adressering

Kommunen tildeler nye adresser og følger opp adressering i kommunen. Dette omfatter navnsetting, nummertildeling, skilting og adressemeldinger til Statens kartverk. En offisiell adresse er en gateadresse som består av et navn og et husnummer. Husnummeret kan også omfatte en bokstav. Der gateadresser ikke finnes brukes matrikkeladresse som offisiell adresse. Den består av gårds- bruks- og evt. festenummer. Nye vegnavn foreslås av ”Gatenavnkomiteen”.Tildeling av adresse til nybygg skjer automatisk i tilknytning til byggesaken.

Seksjonering

Eierseksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Søknad sendes kommunen på standard skjema med vedlegg av tomtekart, plantegning av alle etasjer, vedtekter og liste over beboere.

Informasjon

Avdelingen har generell veiledningsplikt i eiendomsspørsmål.

Meglerpakken: Kommunen samarbeider også med Norsk Eiendomsinformasjon AS om formidling av eiendomsinformasjon. Elektroniske dokumenter som etterspørres ved omsetning av eiendommer, utbygging, taksering og reguleringssaker kan kjøpes der. Du må registrere deg som kunde på: http://http://www.infoland.no

Kart

Vi kan levere digitale kart med forskjellig format og innhold til priser fastsatt av Statens Kartverk. Papirkopier og PDF-format er gratis.

Hele kommunen er nå dekket av digitalt kartverk. Det arbeides med å gjøre dette tilgjengelig på Internett.

Webinnsyn finner du her: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_MNR/Vis/WebInnsyn_MNR

2017-05-31
Tips en venn Skriv ut