Rådmannen

 

Rådmann Inge Ryan

Rådmann: Inge Ryan

Besøksadresse: Samfunnshuset, Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos

Postadresse: Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Telefon: 958 56 690

E-post: Inge.Ryan@namsos.kommune.no 

Kriseberedskap

Kriseteam/POSOM-gruppe (=Psykisk og sosial omsorg ved ulykker).

Selv om mest mulig hjelp og omsorg bør komme fra den rammedes nærmiljø; familie, venner, kollegaer, naboer, er POSOM-gruppa et supplement og et alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke kan by på tilstrekkelig hjelperessurser.
Ved større katastrofer og ulykker skal kommunen tilby profesjonell hjelp.

Så snart som mulig opprettes det kontakt med Politiet, Sykehuset Namsos og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Om nødvendig også med nabokommuner og andre lokale eller sentrale fagmyndigheter.
 
Ved større ulykker når kommunens kriseledelse er samlet, legger kommunen regelmessig ut informasjon på kommunens hjemmeside med kopi til lokalavisen NA og TA samt NRK-Trøndelag. Media bistår slik kommunen og har en viktig rolle i informasjon av innbyggerne.
 
Selv om Kriseledelsen og POSOM-gruppa har en viktig rolle som bidragsyter i handteringen av ulykker/katastrofer, er det likevel det arbeidet som gjøres i forkant i alle kommunale enheter som er det viktigste, nemlig:
- å forebygge for å redusere faren for at ulykker / katastrofer skal oppstå
- å være best mulig forberedt dersom det allikevel skulle gå galt
 
Alle ledere i linjen i Namsos kommune skal ha et stort fokus på samfunnssikkerhet i sin hverdag; og bl.a. utarbeide lokale risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. For stadig å forbedre oss på området samfunnssikkerhet øver vi regelmessig sammen med Politi, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og andre aktører.
 
Beredskap mot akutt forurensning av olje og kjemikalier til lands og til vanns handteres i en egen interkommunal beredskapsorganisasjon (Namdal IUA).

Planportalen

Portalen er todelt og  inneholder

  1. Høringsportal som åpner for elektroniske høringer/offentlig ettersyn
  2. Planportal som inneholder gjeldende planer i kommunen m.m. 

Snarveier:

Åpningstider

Vanlig kontortid i kommunen:
I perioden 16.9. - 15.5.: mandag - fredag 08.00 - 15.45
I perioden 16.5. - 15.9.: mandag - fredag 08.00 - 15.00.

Sentralbord: 08.00-15.30
 
Ordinær åpningstid:

Byggesak, kart og oppmåling

mandag-fredag kl 08.00 - 15.45 (15.00)

Havnekontoret

mandag-fredag kl. 07.00 - 15.00

Helse og omsorg

 

Brukerkontoret

mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Fysio- og ergoterapitjenesten

mandag-fredag kl. 08.00 - 15.30

Helsestasjonen

mandag-fredag 10.00-14.00

Namsos helsehus

mandag-fredag kl. 08.00 - 15.00

Kultur, idrett, fritid

 

Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter

 

Namdalsmuseet

 

Namsos folkebibliotek

 

Oppvekst

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste PPT

mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Flyktningtjenesten

mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00

Avfall og gjenvinning

 

Stormyra avfallsanlegg

mandag kl. 08.30 - 18.00, tir- fre kl. 08.30 - 15.00

Namsos miljøtorg, NyGammelt

 mandag-fredag kl. 12.00 - 16.00, lør. kl. 11.00 - 15.00.

NAV Namsos