Reglement for godtgjøring til folkevalgte - folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for godtgjøring til folkevalgte og folkevalgtes arbeidsvilkår

Vedtatt av kommunestyret i Namsos 26.1.2017

1. Ordfører

Ordførers godtgjøring skal være 89 % av godtgjøring til stortingsrepresentant.

Godtgjøringen reguleres årlig automatisk med virkningsdato som for det lokale

lønnsoppgjøret.

 

2. Varaordfører

2.1. Varaordfører skal ha en fast årlig godtgjøring inkl. kompensasjon for bruk av egen

telefon, på 10,3 % av ordførers godtgjøring. Varaordfører skal ikke ha godtgjøring pr.

møte.

2.2. Varaordfører kan frikjøpes fra sitt ordinære arbeidsforhold innenfor en

samlet kostnadsramme på inn til 40 % av ordførers godtgjøring.

 

3. Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 750,- pr. møte.

 

4. Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer skal ha en godtgjøring på kr. 1000,- pr. møte.

 

5. Gruppeledertillegg

Partigruppene som er representert i kommunestyret skal ha et gruppeledertillegg på kr. 15

000 pr. år. Partigruppen selv avgjør om tillegget i sin helhet skal legges til gruppeleder eller fordeles

blant andre med oppgaver for partigruppen.

 

6. Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur og Plan, byggesak og teknisk drift

6.1. Leder for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift skal ha

en fast årlig godtgjøring inkl. telefongodtgjøring på kr. 12 000,- pr. år og en møtegodtgjøring på kr.

750,- pr. møte.

6.2. Medlemmer i Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk drift

godtgjøres med kr. 750,- pr. møte.

6.3. Ved utvalgsleders forfall skal fungerende møteleder ha et tillegg på kr. 250,- pr. møte.

6.4. Lederne for Kontrollutvalget, Oppvekst, omsorg og kultur, og Plan, byggesak og teknisk

drift, og i særlige tilfeller andre folkevalgte, kan frikjøpes for inntil kr 10 000,- pr. år.

Frikjøpet skal vurderes individuelt etter framlagt dokumentasjon og avgjøres av ordfører.

Kostnadene innarbeides i budsjettet og skal gjelde fra 1. jan. påfølgende år.

 

7. Faste nemnder og råd (Klagenemnd, Eldres råd, Funksjonshemmedes råd, Ungdomsrådet og valgkomiteen

7.1. Leder av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 750,- pr. møte. Ved leders forfall skal

fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring.

7.2. Medlemmer av faste nemnder og råd skal godtgjøres med kr. 500,- pr. møte.

 

8. Brukerråd og midlertidige utvalg

8.1. Leder av brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 350,- pr. møte.

Ved leders forfall skal fungerende møteleder ha leders møtegodtgjøring.

8.2. Medlemmer i brukerråd og midlertidige utvalg skal godtgjøres med kr. 200,- pr. møte.

 

9. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste

9.1. Udokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres med kr. 80/time begrenset oppad til kr. 600

pr. hele arbeidsdag.

9.2. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kompenseres innenfor en øvre grense på 1/1800 av

ordførers godtgjøring pr. time.

9.3. Personlig næringsdrivende kompenseres med 1/ 1800 av pensjonsgivende inntekt siste år

begrenset oppad til 1/1800 av ordførers godtgjøring. Dette gjelder møtetid innenfor den folkevalgtes

normale arbeidstid. Normal arbeidstid defineres i denne sammenheng innenfor kl. 0700 – 1700.

 

10. Reiseutgifter

- Det skal i størst mulig grad benyttes offentlige kommunikasjonsmiddel ved reiser i kommunal regi.

Utgifter refunderes etter dokumentasjon.

- Medlemmer som reiser over samme strekning, skal i størst mulig grad praktisere samkjøring.

Utgifter til reise med drosje, refunderes bare unntaksvis.

- Refusjon av reiseutgifter for bruk av egen bil, gis etter fastsatte kommunale satser. For øvrig gjelder

”Reisereglement for ansatte i Namsos kommune”.

- Reiseregninger fylles ut på fastsatt skjema, og leveres møtesekretæren.

 

11. Politisk arbeid

11.1. Møtetidspunkt

- Møter i kommunestyret avvikles på ettermiddags- eller kveldstid. Møter i kommunestyret skal

søkes avsluttet før kl. 22.00 jf. reglement.

- Møter i formannskapet og utvalgene, avvikles i hovedsak på dagtid. Formannskapets møter skal

søkes avsluttet før kl. 1600.

- Utvalgslederne, møteleder for formannskap og kommunestyret oppfordres til å avholde en andel av

sine møter gjennom året utenfor samfunnshuset.

11.2. Taletid

- Det er innført ordning med taletid i kommunestyrets møter.

Hver representant tildeles en taletid på 4 min. + 2 min. per representant per sak ved behandling i

kommunestyret. Replikker skal være på maks 1 min. Replikkordskiftet styres av møteleder. Replikk

må tegnes under innlegg.

Ved behandling av ekstraordinær sak, kan kommunestyret selv vedta at partigruppen kan gis et

tillegg på inn til 5 min. til oppsummering. Dette disponeres av gruppeleder. Dette eventuelle tillegget

vedtas samtidig med godkjenning av innkalling og saksliste i starten av møtet.

- Til budsjettmøtet og i spesielle større, komplekse saker, f.eks. kommuneplansaker o.l., vedtar

kommunestyret et eget oppsett med taletid etter forslag fra ordfører/møteleder slik:

Gruppeleder tildeles 10 min. til hovedinnlegg

Gruppeleder tildeles 5 min. til oppfølging.

Hver representant tildeles 3 min. per sak.

En lik pott tildeles hver gruppeleder til oppsummerende konklusjoner fra eget parti.

11.3. Vitalisering

- Alle møter i vedtatt møteplan bør avholdes.

- Kommunens møterom stilles vederlagsfritt til disposisjon for de politiske

partigruppene ved forberedelse av saker som er til politisk behandling i

Namsos kommune. Folkevalgte kan bestille møterom og låne PC ved

Servicetorget.

- Presentasjoner og informasjon i de faste folkevalgte organer

skal normalt begrenses til innenfor en ramme på 30 min.

- Orienteringer i kommunestyret skal legges til slutt i møtet eller mot slutten av møtet.

- Informasjoner i kommunestyret bør ha et overordnet kommunalt perspektiv.

- Informasjon med fagmessig perspektiv bør gå i fagutvalgene. Møteleder skal alltid ved presentasjon

av informanten:

o Redegjøre for formålet ved presentasjonen, hvorfor nå mv.

o Opplyse hvor lang tid som er avtalt til presentasjonen.

o Opplyse om at det alltid skal benyttes mikrofon/mygg.

- I forberedelsene av større saker som skal behandles kan det avholdes temamøte, men ikke i samme

møte som vedtak fattes.

- Møtedokumenter til medlemmer i faste folkevalgte organ til bruk i forberedelser hjemme og i

møtene distribueres elektronisk.

- Møteinnkalling og saksdokumenter skal være tilgjengelig for publikum på hjemmesida

og for folkevalgte på nettbrett 8 dager før møter. Unntatt dokumenter jf.

kommunelovens §§ 44 og 45. (Økonomi, budsjett)

- Etiske retningslinjer for bruk av nettbrett og mobiltelefon i møtene skal etterleves.

Retningslinjene skal som et minimum inneholde at “bruk av nettbrett og telefon som ikke

er knyttet direkte til saken, skal begrenses til pauser”.

- Kommunen skal ha pensjonsordning for ordføreren.

- Ordfører har rett til 3 mnd. etterlønn for det tilfellet hvor avtroppende ordfører

ikke mottar lønn i ny stilling i 3-månedersperioden.

- Til møter i kommunestyret, formannskapet, Service og Drift skal rådmannen sørge for

gratis kaffe, te og muggevann til medlemmene.

 

12. Andre ordninger

- Utgifter til omsorgsarbeid som er nødvendige for å kunne delta i politiske utvalg og råd mv. f.eks.

barnepass, kan etter søknad refunderes. Søknader avgjøres av rådmannen.

- Kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter er omfattet av ulykkesforsikring som

kommunen har for sine arbeidstakere jf. § 11 i Hovedtariffavtalen. Forsikringen gjelder for den tiden

representantene er i kommunal tjeneste, dvs. møter, og lignende, og reiser til og fra.

- Utbetaling av møtegodtgjøring til faste medlemmer i faste utvalg

skjer automatisk i 3 terminer pr. år etter deltagelse iht. møtebok.

- Utbetaling av møtegodtgjørelse for deltagelse i ad-hoc-utvalg gjøres 1 gang pr. år.

- Andre godtgjøring og refusjoner utbetales etter regning.

- Alle regninger må være innlevert til møtesekretæren innen 1/4, 1/8 og 1/12 hvert år.

- Så snart som mulig etter hvert kommunestyrevalg skal rådmannen informere

ledere med ansatte som også er folkevalgt, om kommunens “policy” på området.

- Kommunestyret har vedtatt som fast tradisjon at kommunestyremedlemmenes godtgjøring for

julemøtet ikke utbetales til medlemmene, men går til å dekke kommunestyrets julemiddag som

avholdes etter kommunestyrets siste møte før jul hvert år.

 

13. Tvist

Dersom det oppstår uenighet om tolkningen av reglementet, har et utvalg bestående

av ordfører, leder av kontrollutvalget og rådmann, fullmakt til å avgjøre.

 

14. Ikrafttreden

Reglementet trer i kraft fra 1.2.2017.

Tips en venn Skriv ut