Definisjoner

Byggesaksbehandling = søknadsbehandling

 • merkantile funksjoner
 • evt. tilsyn i saken
 • utstedelse av ferdigattest
 • behandling av avfallsplan

Bruksareal (BRA) = som fastlagt i NS3940

Hovedplan = etasje med størst bruksareal

Trinnvis behandling

For to- trinnsbehandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) betales halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betales kr. 4 150,- for hver ut over 1.
1a) For eneboliger betales et byggesaksgebyr på kr. 16 700,-. Det gjelder samme i sats for hovedombygging.

 • For eneboliger med bileilighet betales et tillegg på kr. 5000,-. pr. ekstra leilighet/ i boenhet.
 • Bileiligheter over 60m2 betales etter punkt 2.
 • For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betales i tillegg gebyr i h.h.t.i regulativets pkt. 4 a.

1b) For fritidsboliger/hytter betales et byggesaksgebyr på kr. 13 350,-. Det gjelder i samme sats for hovedombygging.
2) For tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter betales et i byggesaksgebyr på kr. 11 300,- pr. boenhet.
3) For rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, samt boligblokker betales et i byggesaksgebyr på kr. 10 850,- pr. boenhet.
4a) For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse etter pbl. § 20-3

Bruksareal m2

Kr

0-30

6 600,-

30-50

7 100,-

51-75

7 450,-

76-100

8 350,-

101-150

9 100,-

151-200

13 300,-

201-250

15 800,-

251-300

18 300,-

301-400

23 300,-

401-500

27 500,-

501-600

33 400,-

601-800

38 400,-

Over 800 m2 betales tillegg på kr 1 350,- per 100 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b) For tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jfr pbl § 20-2 beregnes halve gebyr etter pkt. 4a. Minimum gebyr settes til 4 150,-

4c) Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid, kr. 830,- pr.time. Minimum kr. 2.150,-.

4d) Hvis søknad blir trukket etter at saksbehandling har startet betales etter medgått tid, kr. 830,- pr. time. Minimum kr 2.150,-.

4e) For bruksendring betales halvt gebyr etter pkt. 4a.

4f) For enkle lagerbygg betales halvt gebyr etter pkt.4a.

5a) For behandling av enkle byggesaker etter Pbl §§ 20-1, og 20-2, som ikke kan beregnes etter målt areal, betales et gebyr på kr. 4 150,- . Dette gjelder f.eks. tekniske installasjoner, småflytebrygger (inntil 3 plasser), mindre terrenginngrep, riving av bygning og støttemurer.

5b) Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, større flytebryggeanlegg (fler enn 3 plasser) og lignende betales et gebyr på kr. 9 150,- Samme satser gjelder for sanering av ledningsanlegg.

6a) For særlig enkle byggetiltak beregnes et gebyr på kr. 2 900,-. Dette gjelder f.eks. små fasadeendringer som skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10m2 og lignende.

6b) For enkle byggetiltak beregnes et gebyr på kr. 4 150,-. Dette gjelder f.eks. større fasadeendringer, nye altaner over 10 m2, og utvendige ombygginger og lignende.

6c) For enkle vann- og avløpsanlegg som for eksempel ny drenering tilkoblet offentlig nett og stikkledninger på egen tomt, betales et gebyr på kr. 2 150,- inkl. alle nødvendige ansvarsretter.

Midlertidig brukstillatelse

7a) Ved søknad om midlertidig brukstillatelse betales et gebyr på kr 2 150,-.

Dispensasjoner

8a) For søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven betales et gebyr på kr 6 650,- i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket.

 • For behandling av dispensasjon som ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse betales et gebyr på kr 3 300,-.
 • Det samme gjelder for saker hvor selve byggesøknaden ikke er søknadspliktig, jfr. pbl § 20-5, og dispensasjonssøknaden ikke oversendes sektormyndighetene.

8b) Dispensasjonssøknader som blir avslått skal betales etter samme satser som nevnt i pkt 8a
8c) Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid med kr 830,- pr. time. Minimum kr 1 600,-

Ansvarsretter

9) For lokal godkjenning av foretak etter Plan og bygningsloven betales et gebyr på kr. 4 150,- (Førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner)

 • Foretak som tidligere har fått godkjenning, betaler for ny godkjenning kr. 2 550,-
 • Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for ”personlig godkjenning”.
 • Ved godkjenning av ny faglig leder betales i tillegg kr. 830,-

Delingssaker

10a) For behandling av delingssaker etter pbl § 20-1 i tråd med plan betales et gebyr på kr 2 500,-. For fradeling til uendra bruk utenfor regulert område, betales et gebyr på kr. 2 500,-
10b) For behandling av delingssaker etter pbl. § 20-1 som ikke er i tråd med plan betales et gebyr på kr 2 900,-, i tillegg kommer behandlingsgebyr for dispensasjon jfr pkt. 8.
 

Reguleringsplaner

11) Behandling av forslag til private reguleringsplaner, områderegulering og planer for detaljregulering:

 • Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål.
 • Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

a) Byggeområder boliger, pbl. § 12 -5 nr. 1

 • Inntil 3 enheter kr 36 000,-
 • For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter betales kr 36 000,-
 • Fra 4 til 10enheterbetales kr 4 950,- pr. enhet til og med enhet nr. 10
 • Tillegg pr. enhet over 10 kr 830,-
 • For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte

b) Byggeområder fritidsbebyggelse, Pbl.§ 12-5 nr. 1:

 • Inntil 3 enheter kr 34 400,-
 • For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter betales kr 34 000,-
 • Fra 4 til 10 enheter betales kr 4 950,- pr. enhet til og med enhet nr. 10
 • Tillegg pr. enhet over 10 kr 830,-
 • For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte.

c) Andre formål, Pbl.§ 12-5 nr. 1-6:

 • Inntil 10 da kr 53 800,-
 • Tillegg pr. påbegynt 10 da over 10 kr. 4 900,-
 • For vesentlig endring av plan beregnes etter samme måte

d) For mindre endring i reguleringsplan jfr pbl § 12-14 betales et gebyr på kr. 14 200,-. Hvis endringen innebærer annonsering kommer kommunens utgifter til slik annonsering i tillegg til gebyret.
e) Ved forespørsel om forhåndsuttalelse fra planutvalget, Pbl § 12-8, betales et gebyr på kr. 16 700,-.
f) Privat reguleringsforslag som blir stoppet/avvist ved første gangs behandling betales med gebyr kr 20 850,-.

g) Forlengelse av planvedtak jfr. § 12-4 i pbl. 5. ledd betales etter medgått tid med en timepris på kr 830,- pr. time.

 • Stanser planbehandlingen før 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, refunderes 50 % av respektive gebyr.
 • Stanser planbehandlingen etter behandling i kommunestyret, refunderes 20 % av respektive gebyr.
 • I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving

12) For behandling av ”Generell utredningskrav” etter Pbl §§ 4-1, 4-2, 4-3, jfr. Forskrift om Konsekvensutredninger av 26.06.09 betales gebyr på kr. 51 600,-

Tilsyn

13) Tilsyn/avviksbehandling betales med kr. 3 500,- pr avvik.
14) Byggesaksavdelingen kan engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg og tilfluktsrom. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Generelle bestemmelser

15) For behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra byggesak– og oppmålingsavdelingen/eller arbeid som er oppstartet uten tillatelse- beregnes ordinært gebyr.

 • Merarbeid ut over ordinær saksbehandling betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 830,-.
 • Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens§ 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle.

16) For saker som avsluttes uten sluttbehandling (6 mnd.) p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver betales gebyr jfr. medgått tid med kr 830,- pr. time. Minimum kr 2 150,-.
17) For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter, betales etter medgått tid, kr 830,- pr time
18) Alle gebyrer skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaks- og oppmålingsavdelingen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig i søknad foreligger.

19) Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen

16) For saker som avsluttes uten sluttbehandling p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver betales gebyr jfr. medgått tid med kr 830,- pr. time. Minimum kr 2.150,-.

17) For tiltak som ikke omfattes av noen av de ovenfor nevnte punkter, betales etter medgått tid, kr 830,- pr time

18) Alle gebyrer skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra byggesaks- og oppmålingsavdelingen. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.

19) Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av byggesak-, kart- og oppmålingsavdelingen.

Gebyr etter matrikkelloven 2019 - (Lovens § 32, forskriftene § 16)

Spesielt om vintertid:
I følge matrikkelforskriften § 18 er maksimal behandlingstid for kommunen satt til 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret avkortes med en tredjedel (§ 18, 4. ledd). Iht. § 18, 3. ledd kan kommunestyret i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Vintertid må derfor spesifiseres i gebyrregulativet, og ut fra naturgitte forhold er vintertiden satt til desember, januar og februar for Namsos kommune. Dette er også tatt inn i pkt. 1.9 i gebyrregulativet.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • areal fra 0 – 500 m² kr 8 350,-
 • areal fra 501 – 2000 m² kr 16 650,-
 • areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 2 500,-
 • Opprette punktfeste kr 8 350,-

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av ovenstående fra og med tomt nr 3

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 • areal fra 0 – 500 m² kr 8 350,-
 • areal fra 501 – 2000 m² kr 16 650,-
 • areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 2 500,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 • areal fra 0 – 50 m² kr 8 350,-
 • areal fra 51 – 250 m² kr 10 850,-
 • areal fra 251 – 2000 m² kr 16 650,-
 • areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 2 500,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

 • volum fra 0 – 2000 m³ kr 16 650,-
 • volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr 2 500,-

1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter
medgått tid. Pris pr. time kr 940,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 • Gebyr i henhold til pkt. 1.1. ved fullført forretning
 • Tilleggsgebyr etablering kr 2 800,-

1.2.1 Ommatrikulering av matrikkelenhet
Gebyr i henhold til pkt. 1.1. kr 2 800,-
Med markarbeid, betales i tillegg etter satser jfr. pkt 1.6

1.2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2. Det settes en minimumssats på: kr 4 700,-

1.3 Grensejustering, tilleggsareal

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).
En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 • areal fra 0 – 100 m² kr 2 150,-
 • areal fra 101 – 250 m² kr 5 650,-
 • areal fra 251 – 500 m² kr 7 550,-

1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

 • volum fra 0 – 250 m³ kr 5 650,-
 • volum fra 251 – 1000 m³ kr 8 450,-

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 • areal fra 0 – 500m² kr 8 350,-
 • arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på . kr 2 800,-

1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 • volum fra 0 – 250 m³ kr 6 600,-
 • volum fra 251 – 500 m³ kr 9 400,-
 • volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på . kr 2 800,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 2 punkter kr 2 350,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 940,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter kr 4 700,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 500,-
 • Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 2 000,-
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 940,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.

 • Gebyr for eventuelt markarbeid fastsettes i tillegg etter medgått tid. kr 940,-

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 200,-
 • Matrikkelbrev over 10 sider kr 400,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

1.9 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven
Etter matrikkelforskriften § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i
vintertiden, jfr. forskriften § 18, 3. ledd. Namsos kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.


1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

2 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjonering

2.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering
For seksjonering og reseksjonering betales et gebyr på kr 6 500.-

3 Annet

3.1 Timepris
Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid. Timepris settes til kr 940,- pr påbegynt time.

3.2 Tinglysing/andre kostnader
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.3 Urimelig gebyr
Administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

3.4 Betalingstidspunkt
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.