Betingelser

  1. Søknad om leie av torgplass må leveres på eget skjema. Det kan søkes om enkelt dager/ hel uke.
  2. Trøndelag Politidistrikt må gi sitt samtykke i.h.t. kap. 8, § 8-1 i Politi-vedtektene for Namsos.
  3. Dersom det blir gitt tillatelse til større arrangement o.l. på Festplassen, må torghandelen vike. Dette med mindre arrangør tillater torghandel. Torghandlere  som er tildelt plass over en lengre periode, må få varsel om dette senest kl 16.00  dagen før.
  4. Torgplssen ryddes etter bruk, og plassen  forlates i samme stand  som den var ved ankomst. Det er ikke tillatt å selge fra andre plasser enn den som er tildelt. Eventuelle boder plasserer etter anvisning fra kommunen.
  5. Ingen må sperre adkomstvegene til festplassen, slik at andre leietakere, handlende eller kommunens arbeidere/kjøretøy hindres.

Leiepriser

6. Leie av torgplass er gratis.

7. Leietaker kan ta ut strøm fra 4 forskjellige strømuttak mot godtgjørelse. Det er strømmåler i hvert enkelt strømuttak.

8. For uttak av strøm betaler leietaker gjeldende strømpris inkl. nettleie.

9. Nøkkel til strømskap kvitteres ut ved Servicekontoret på Samfunnshuset.

10. Trenger leietaker bistand av Namsos kommune, må dette best illes i arbeidstiden minimum en uke før arrangementet. Leietaker svarer da for kostnadene i hht. kommunens satser for arbeid til eksterne.

Transport og rigging inne på festplassen

11. Kommunalteknikk og eiendom skal godkjenne all transport inne på Festplassen.

12. Kjøretøy kan ha maks. tillatt akseltrykk på 3,5 tonn.

13. Skader som oppstår på utstyr og belegningsstein skal erstattes av den som forvolder skaden. 

Oppfølging av utleier

14. Utleie av Festplassen i Namsos kommune til arrangement iht. dette reglementet foretas av teknisk sjef eller den han bemyndiger.

15. Teknisk etat v/driftsavdelingen har ansvaret for oppsyn med Festplassen, de fører også tilsyn med utleien.

16. Den som bryter dette reglement eller ikke retter seg etter til visninger og påbud gitt av Namsos kommune, kan bortvises fra plassen umiddelbart.

17. Utleie av Festplassen i forbindelse med Namsosmartnan behandles spesielt, ved egen søknad fra Martnaskomiteen.

Kontaktinformasjon

Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum
7801Namsos
postmottak@namsos.kommune.no
Tlf. 74 27 71 00