På denne siden finner du reguleringsplaner som er, eller har vært, på offentlig ettersyn/høring fra og med 2015.

Annonser/ettersyn
(samleside)

 

Reguleringsplaner

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med «Endring av reguleringsplan for Trettvikberga Steintak» del av gnr. 18 bnr 2 i Namsos kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig plass for produksjon og mellomlagring av masser fra steintaket ved utvidelse av arealet i eksisterende godkjent reguleringsplan.
oversikt_trettvikberga

Varsel om regulering- Høkneslia endring av plan

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for endring av reguleringsplan «Høkneslia» i Namsos, vedtatt 26.04.12.
Plankart

Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan "Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt" - endring av plan

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 22.05.18 å legge forslag til reguleringsplan for "Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt" datert 23.12.18 med bestemmelser datert 11.04.18 ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06.18 - 13.07.18.

Frist for å komme med uttalelse er den 13.07.18.
flyfoto over området

Offentlig ettersyn - Privat forslag til reguleringsplan "Strømsneset Hytteområde"

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 22.05.18 å legge forslag til reguleringsplan for "Stømsneset hytteområde" datert 12.02.18 med bestemmelser datert 12.02.18 ut til offentlig ettersyn i perioden 30.05.18 - 11.07.18.

Frist for å komme med uttalelse er den 11.07.18.
Kartutsnitt