På denne siden finner du reguleringsplaner som er, eller har vært, på offentlig ettersyn/høring fra og med 2015.

Annonser/ettersyn
(samleside)

 

Reguleringsplaner

Melding om vedtak - 1. gangsbehandling av planprogram for områderegulering - Bangsund

Vedtak i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift - 20.03.2019 Namsos plan- byggesak og teknisk drift vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-8 og 12-9 å legge planprogram datert 04.01.19 ut til offentlig ettersyn i perioden 26.03.19 - 07.05.19 med planavgrensning som vist på kartutsnitt.

Bangsund

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Trettvikberga steintak

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med «Endring av reguleringsplan for Trettvikberga Steintak» del av gnr. 18 bnr 2 i Namsos kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for tilstrekkelig plass for produksjon og mellomlagring av masser fra steintaket ved utvidelse av arealet i eksisterende godkjent reguleringsplan.
oversikt_trettvikberga

Varsel om regulering- Høkneslia endring av plan

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for endring av reguleringsplan «Høkneslia» i Namsos, vedtatt 26.04.12.
Plankart

Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan "Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt" - endring av plan

Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 22.05.18 å legge forslag til reguleringsplan for "Tørbergvika, Oldervika og Hestvika hyttefelt" datert 23.12.18 med bestemmelser datert 11.04.18 ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06.18 - 13.07.18.

Frist for å komme med uttalelse er den 13.07.18.
flyfoto over området