Ved slike arbeider /utplasseringer skal det betales leie til kommunen når offentlig gategrunn tas i bruk.
Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, - herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass mv, som driftes og /eller vedlikeholdes av offentlig myndighet. 

Formålet med innføring av gategrunnleie er å redusere antall sperringer og hindringer i gatene ved midlertidige tiltak som restaureringsprosjekter, nybygg, flyttinger, gravearbeider osv. Hovedmålsettingen med tiltaket er å opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet så godt som mulig ved bl.a. å stimulere til effektive prosesser ved bygge- og anleggsarbeider som berører omfattede arealer.

Soner og leiepriser

Namsos sentrum deles inn i 2 soner. ”Indre sone”, bysentrum, området mellom Sverres gate, Verftsgata og Carl Gulbransons gate.  «Ytre sone» er den øvrige del av Namsos fra Jernbanegata, Namdalsvegen, Sverres gate mot rundkjøringen i Vestre Havn. Vedlagte kart viser hvilke gater/veier som omfattes av henholdsvis indre og ytre sone. 

Indre soner: Kr 2,- pr. m2 pr. dag for utleid areal

Ytre sone: Kr 1,- pr. m2 pr. dag for utleid areal

Tillatelse til bruk av gategrunn gis etter søknad til Namsos kommunalteknikk og eiendom. De vil føre kontroll med at bruk av gategrunnen er i henhold til de tillatelser som er gitt gjennom godkjent vedtak og rigg-/arbeidsvarslingsplaner. Ved overskridelse av avtalt utleietid kan kommunen kreve forhøyet leiesats for den resterende tid.

Ytterligere informasjon om gategrunnleie fås ved henvendelse til Namsos kommunalteknikk og eiendom.