Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det nærmest mulig der de bor. De skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Tjenestene skal ha god kvalitet, ha høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker. 

 
 
Samhandlingsreformen startet offisielt 1. januar 2012 med to nye lover, Lov om helse- og omsorgstjenester og Folkehelseloven, og en rekke økonomiske og faglige virkemidler.
 
Samarbeidsavtaler
 
I Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forpliktes kommune og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler. De nye samarbeidsavtalene skal bidra til at pasienter og brukere får en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.
 
Lovpålagte samarbeidsavtaler er et viktig verktøy i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, og skal sikre nødvendig samhandling mellom kommuner og helseforetak
 
Følgende felles samarbeidsavtale og 12 tjenesteavtaler er inngått mellom Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag HF.
 
Samarbeidsavtalen mellom Helse-Nord Trøndelag HR (HNT) og Namsos kommune.
 
Enighet mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre.
 
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.
 
Tjenesteavtale om innlegges i sykehus og om samarbeid om utskrivningsklare pasienter antas å ha behov for kommunale tjenester.
 
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.
 
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 
Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud.
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
Samarbeid om forebygging.
Samarbeid om omforente beredskapsplaner og om planer for den
akuttmedisinske kjede.
Samarbeid om kvalitetsforbedrings og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid.
 
 
Alle hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene skal meldes som avvik. Vedlegg 1 og 2 på tjenesteavtale 12, Rutiner for melding og håndtering av uønsket samhandlingshendelser og forbedringsforslag mellom kommunene og HNT samt Meldingsskjema. Avviksskjema
 
Rusbehandling Helse Midt-Norge har inngått tilsvarende samarbeidsavtale med kommunene. Tjenesteavtale 1,3,5 og 11 er identisk med tjenesteavtalene mellom Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag HF men retter seg mot rusbehandling. Når det de øvrige tjenesteavtalene har Rusbehandling Midt-Norge tilsluttet seg avtalene som de øvrige helseforetakene har inngått med kommunene.