Si din mening om kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032

Fellesnemnda har vedtatt at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 skal legges ut på høring. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig høring på servicekontorene i Namsos, Namdalseid og Fosnes og på Lundstua. Forslaget blir liggende til 4. november 2019. Høringsfrist: 4. november 2019. Forslag til kommuneplan skal behandles av det nye kommunestyret i Namsos i januar-februar 2020.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020 - 2032

Bakgrunn

Fellesnemnda Nye Namsos kommune fattet 29.08.2019 følgende vedtak:

“Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 legges ut på høring med frist 4. november 2019.”

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel – Namsos kommune 2020-2032 ble vedtatt av fellesnemnda Nye Namsos 06.04.2018. I planprogrammet ble ulike samfunnsutfordringer i dagens kommuner beskrevet, samt 12 satsingsområder vedtatt for å imøtekomme utfordringene, og planprosessen med medvirkningsaktiviteter ble redegjort for.

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess med innspillsmøter fra ulike grupper og interesser. Oppsummering av innspillsmøtene finnes på nye Namsos’ nettside: http://www.nyenamsos.no/medvirkning.6203317-488536.html.

Innspill og forslag har blitt drøftet og gjennomgått av en egen prosjektgruppe for samfunnsplanen, som har bestått av politiske representanter og deltakere fra administrasjonen, og oppsummert i delmål for satsingsområdene og tiltak for å fylle satsingene med innhold.

Kommuneplanens samfunnsdel

 • Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 er Namsos-samfunnets felles, overordnede og helhetlige plan.
 • Kommunens virksomhet skal styres etter de prioriterte innsatsområdene i denne planen.
 • Kommuneplanen inneholder langsiktige mål og innsatsområder for kommunesamfunnet, og for kommunen som organisasjon. 
 • Kommuneplanen er retningsgivende for Namsos kommune sine prioriteringer de kommende 12 årene.
 • Ikke alle viktige innsatsområder og lovpålagte oppgaver løftes fram i samfunnsplanen. Disse skal beskrives i egne (tema)planer. 
 • Kommuneplanen skal være en overordnet plan, og inneholder derfor få konkrete beskrivelser av for eksempel spesifikke målgrupper/grupper av befolkningen.

Høringsinnspill

 • Alle som ønsker det kan gi tilbakemelding på planforslaget.
 • Innspillet skal være skriftlig og må ha fullt navn.
 • Alle mottatte uttalelser legges frem for politisk behandling når planen skal godkjennes etter høringen. I saken vil det fremgå hvordan administrasjonen har vurdert hver enkelt merknad.

Planforslaget kan leses og lastes ned her.

Innspill og merknader kan leveres på flere måter

 • Du kan bruke skjemaet nederst på denne siden
 • Sende til epost postmottak@namsos.kommune.no 
 • Brev til  Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Fristen for å si din mening er 4. november 2019.  

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med samfunnsplanlegger Elin Skage Knappe.
Telefonnummer 468 62 281/ e-post: elin.skage.knappe@namsos.kommune.no.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.


Uttalelse til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Otterøy kulturforum ønsker å levere høringsuttalelse til det foreliggende forslag til kommuneplanens samfunnsdel, og legger ved et dokument fra kulturforumet.

  2019-11-04 21:29:20
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttalelse» og fyll ut skjemaet under

Logomerke-twitter(400x400px)
Tips en venn Skriv ut